OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ

 
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na 
terenie Miasta i Gminy Kłobuck działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram  2023. 
 
Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Kłobuck. 
 
Cel partnerstwa: 
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Kłobuck pomocy żywnościowej w okresie:  
GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024. 
 
Wymagania wobec Partnera: 
Podmiot chcący realizować działania ramach FEPŻ 2021-2027 w Podprogramie 2023 jest zobowiązany do zapewnienia i 
przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji 
Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc 
Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram  2023  z 
dnia 8 września 2023 r.: 
 
1.  W obszarze administrowania:  
1)  posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. 
pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,  
2)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej 
opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2023,  
3)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania FEPŻ  ze 
środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w 
ramach Podprogramu 2023, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania 
skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,  
4)  zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,  
5)  wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów 
spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,  
6)  organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji 
beneficjentów programu,  
7)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z 
pomocy.  
2.  W obszarze magazynowania:  
1)  posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w 
warunkach określonych przez producenta,  
2)  zapewnienie  monitoringu/ochrony  za  pośrednictwem  specjalistycznych  firm  lub  w  ramach  własnych  
zasobów i możliwości,  
3)  zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,  
4)  prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego 
programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych 
operacji magazynowych dla Podprogramu 2023 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii 
artykułów spożywczych, 
5)  prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji 
każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,  
6)  zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów 
spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2023.   
Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRiPS pod linkami:   
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 
 
oraz 
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023 
 
Tryb składania wniosków: 
1.  Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ 
LOKALNEJ  W PROGRAMIE  FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 
PODPROGRAM 2023”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:- FEPŻ2023_deklaracja uczestnictwa 
OPL w programie (MONO). 
 
 Termin składania wniosków: do 4 grudnia 2023 r.  
 
2.  Deklarację (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz 
drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:  
 
Bank Żywności w Częstochowie 
ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309 
42-217 CZĘSTOCHOWA 
 
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 
616. 
 
Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do: 
1.  Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.  
2.  Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.  
3.  Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami 
podanymi w „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ  W PROGRAMIE  
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023”. 
 
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
                                                                            Prezes Zarządu 
                                                                 Banku Żywności w Częstochowie  
                                                                          (-) Norbert Kępiński 
 
 
Kłobuck, dnia 29 listopad  2023 r. 

Galeria

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.