Deklaracja dostępności Urząd Miejski w Kłobucku

Gmina Kłobuck zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminaklobuck.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-04
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego przy ul.11 Listopada 6 prowadzą dwa wejścia, główne od ul. 11 Listopada 6 oraz wejście od ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą.

Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru w budynku od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą, gdzie znajduje się sala sesyjna oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bezpośrednio przy wejściu głównym.

W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą wyznaczono jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony w/w ulicy znajduje się drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parkingu od strony budynku ZUS wyznaczono 2 miejsca parkingowe. Wszystkie cztery miejsca parkingowe są bezpłatne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 również pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Od marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kłobucku została wprowadzona usługa ,,Mobilny urzędnik’’. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie urzędu. O pomoc „Mobilnego Urzędnika’’ można wystąpić telefonicznie – pod nr telefonu 34 31 00 150 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00, bądź wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: sekretariat@gminaklobuck.pl. Ponadto istnieje możliwość kontaktu osobistego opiekuna osoby, która chce skorzystać z pomocy - członka rodziny bądź sąsiada. Zgłoszenia są obsługiwane w każdy wtorek w godzinach 10.00- 14.00 w kolejności ich przyjęcia. Pracownik odpowiedzialny za wykonanie usługi kontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty. W ramach wizyty udziela pomocy w wypełnieniu dokumentów, przyjmuje wypełnione i podpisane dokumenty i dostarcza je w zamkniętej kopercie do sekretariatu w Urzędzie w dniu ich otrzymania. Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Gminy Kłobuck.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa posiada możliwość  skalowania wielkości czcionek aby umożliwić korzystanie osobom słabowidzącym, a także wersję wysokokontrastową pomocną osobom z zaburzoną identyfikacją kolorów.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można korzystać z typowych skrótów klawiszowych właściwych dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge / Internet Explorer, Opera.

Link do mapy strony i deklaracji dostępności jest dostępny na głównej stronie.

Inne informacje i oświadczenia

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.