Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kłobuck, 28.06.2024r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i art. 67 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłobucku uchwały Nr 554/LXII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku obręb Zakrzew - Zachód oraz zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Granice obszaru objętego projektem planu są określone na załączniku graficznym a planowany przedmiot planu jest określony w uzasadnieniu do przywołanej powyżej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać do Burmistrza Kłobucka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz przedmiotu wniosku i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszenia:

-         w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub na adres urzędu,

-         w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaklobuck.pl,

-         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski mogą być składane za pomocą formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, reprezentowana przez Burmistrza Kłobucka (dane kontaktowe: tel. (34) 31 00 150, fax. (34) 317 26 61, email: sekretariat@gminaklobuck.pl).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kłobucka danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Obwieszczenie wywieszono:

-        na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku,

-        na tablicach ogłoszeń Sołectwa Zakrzew i Sołectwa Rybno,

-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku,

-        na stronie BIP Gminy Kłobuck.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.