Ogłoszenie

BURMISTRZ KŁOBUCKA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłobuck

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny Nr 42, znajdujący się w budynku wielorodzinnym, położonym w Kłobucku przy ul. Rómmla Nr 4, o powierzchni użytkowej 45,64 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w postaci piwnicy o powierzchni 3,39 m2 oraz udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0205 części, na działce oznaczonej ewidencyjnie Nr 4350/37 obręb Kłobuck, o pow. całkowitej 0,0698 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie – X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Nr CZ2C/00018461/7, stanowiący własność Gminy Kłobuck.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się przedmiot przetargu pochodzi z roku 1966, wykonany został w technologii wielkopłytowej o czterech kondygnacjach naziemnych, całkowicie podpiwniczony ze stropodachem z płyt żelbetonowych, kryty papą. Znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektów handlowych i usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej, z dobrym dojazdem ulicami o nawierzchni utwardzonej. Do budynku doprowadzone są przyłącza do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Budynek usytuowany jest szczytem do ul. Rómmla z wejściami od strony chodnika wzdłuż budynku. Nie posiada dźwigu osobowego (brak windy).

Lokal mieszkalny nr 42 zlokalizowany jest w IV klatce schodowej na trzecim piętrze budynku i składa z: dwóch pokoi (jeden z balkonem), kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją. Mieszkanie położone jest w części środkowej budynku. Rozkład pomieszczeń i ekspozycja - korzystne. Znajdujące się w lokalu okna i drzwi balkonowe wykonane są z PCV, drzwi wejściowe drewniane pełne płytowe, od wewnątrz wygłuszone. Drzwi wewnętrzne: płycinowe i drewniane, częściowo oszklone. Ściany malowane, a w łazience także częściowo obłożone płytkami ceramicznymi.

Teren, na którym znajduje się budynek mieszkalny, nie podlega ustaleniom obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłobuck, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 393/XXXVIII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal mieszkalny posiada aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego.

Stan techniczny lokalu określono jako do remontu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 220.000,00 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)

Transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 1000
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 28.05.2024 r. włącznie na  rachunek  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku Nr 55 8248 0002 1000 0000  0361 0004 w  Banku  Spółdzielczym w  Kłobucku z adnotacją  ,,wadium - przetarg na Lokal mieszkalny”.

Za datę  wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej  kwoty  na wskazany rachunek.

 

 

Minimalne postąpienie w przetargu dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

-     dowodu wpłaty wadium;

-     okazanie dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych (osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego innego dokumentu tożsamości);

-     w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z KRS i właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania, a w przypadku spółki cywilnej aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z podaniem nr NIP i REGON spółki, za aktualny uważa się dokument ważny pod względem prawnym w dniu przetargu, właściwe pełnomocnictwo do reprezentowania spółki;

-     pełnomocnictwa notarialnego małżonka do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu (w przypadku, gdy w przetargu będzie uczestniczył jedynie jeden ze współmałżonków);

-     oświadczenia w formie pisemnej, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu oraz że znany mu jest przedmiot przetargu i że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń (nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym, zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu).

Wpłacone  wadium zostanie:

-     zaliczone bez odsetek uczestnikowi, który przetarg wygra na poczet ceny nabycia  nieruchomości
w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości;

-     zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu  bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym;

-     zatrzymane (nie podlega zwrotowi), w razie uchylania się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.

 

Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 

Nieruchomość lokalową można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 tekst jednolity).

Wyżej cytowana ustawa określa prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany przez Burmistrza Kłobucka jedynie z ważnych powodów, poprzez niezwłoczne poinformowanie o odwołaniu przetargu w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, wraz z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Treść ogłoszenia została podana  do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6;

- zamieszczenie na stronie internetowej www.gminaklobuck.pl,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaklobuck.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym powiat.

Szczegółowe informacje, w tym dotyczące Regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Kłobucku ul.11 Listopada 6 (pokój nr 23), tel. 034 3100180.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.