Ogłoszenie

Ohłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłobuck

Kłobuck, dnia 17.11.2023 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłobuck

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny Nr 42, znajdujący się w budynku wielorodzinnym, położonym w Kłobucku przy ul. Rómmla Nr 4, o powierzchni użytkowej 45,64 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w postaci piwnicy o powierzchni 3,39 m2 oraz udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0205 części, na działce oznaczonej ewidencyjnie Nr 4350/37 obręb Kłobuck, o pow. całkowitej 0,0698 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie – X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Nr CZ2C/00018461/7, stanowiący własność Gminy Kłobuck.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się przedmiot przetargu pochodzi z roku 1966, wykonany został w technologii wielkopłytowej o czterech kondygnacjach naziemnych, całkowicie podpiwniczony ze stropodachem z płyt żelbetonowych, kryty papą. Znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektów handlowych i usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej, z dobrym dojazdem ulicami o nawierzchni utwardzonej. Do budynku doprowadzone są przyłącza do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Budynek usytuowany jest szczytem do ul. Rómmla z wejściami od strony chodnika wzdłuż budynku. Nie posiada dźwigu osobowego (brak windy).

Lokal mieszkalny nr 42 zlokalizowany jest w IV klatce schodowej na trzecim piętrze budynku i składa z: dwóch pokoi (jeden z balkonem), kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją. Mieszkanie położone jest w części środkowej budynku. Rozkład pomieszczeń i ekspozycja - korzystne. Znajdujące się w lokalu okna i drzwi balkonowe wykonane są z PCV, drzwi wejściowe drewniane pełne płytowe, od wewnątrz wygłuszone. Drzwi wewnętrzne: płycinowe i drewniane, częściowo oszklone. Ściany malowane, a w łazience także częściowo obłożone płytkami ceramicznymi.

Teren, na którym znajduje się budynek mieszkalny, nie podlega ustaleniom obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłobuck, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 393/XXXVIII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal mieszkalny posiada aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego.

Stan techniczny lokalu określono jako do remontu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 230.000,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych)

Transakcja sprzedaży cyt. lokali mieszkalnych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 1000
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 14.12.2023 r. włącznie na  rachunek  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku Nr 55 8248 0002 1000 0000  0361 0004 w  Banku  Spółdzielczym w  Kłobucku z adnotacją  ,,wadium - przetarg na Lokal mieszkalny”.

Za datę  wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej  kwoty  na wskazany rachunek.

Minimalne postąpienie w przetargu dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

-     dowodu wpłaty wadium;

-     okazanie dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych (osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego innego dokumentu tożsamości);

-     w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z KRS i właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania, a w przypadku spółki cywilnej aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z podaniem nr NIP i REGON spółki, za aktualny uważa się dokument ważny pod względem prawnym w dniu przetargu, właściwe pełnomocnictwo do reprezentowania spółki;

-     pełnomocnictwa notarialnego małżonka do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu (w przypadku, gdy w przetargu będzie uczestniczył jedynie jeden ze współmałżonków);

-     oświadczenia w formie pisemnej, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu oraz że znany mu jest przedmiot przetargu i że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń (nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym, zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu).

Wpłacone  wadium zostanie:

-     zaliczone bez odsetek uczestnikowi, który przetarg wygra na poczet ceny nabycia  nieruchomości
w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości;

-     zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu  bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym;

-     zatrzymane (nie podlega zwrotowi), w razie uchylania się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego.

Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Nieruchomość lokalową można oglądać w dni robocze od poniedziałku do środy w godz. od 900 do 1300, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 tekst jednolity).

Wyżej cytowana ustawa określa prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Ogłoszony przetarg może być odwołany przez Burmistrza Kłobucka jedynie z ważnych powodów, poprzez niezwłoczne poinformowanie o odwołaniu przetargu w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, wraz z podaniem przyczyny jego odwołania.

Treść ogłoszenia została podana  do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6;

- zamieszczenie na stronie internetowej www.gminaklobuck.pl,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaklobuck.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym powiat.

Szczegółowe informacje, w tym dotyczące Regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Kłobucku ul.11 Listopada 6 (pokój nr 23), tel. 034 3100180.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.